شرح وظایف معاونت

۱) همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوطه و واحدهای ستادی دانشگاه
۲) رسیدگی به هدف‌های اجرائی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روش‌های کار در واحدهای مختلف و پیشنهادی اصلاحی در این زمینه با ریاست دانشگاه
۳) اجرای فعالیت‌ها و برنامه‌های اداری و مالی و گزارش‌های لازم به ریاست دانشگاه و مراقبت در رعایت مقررات مالی و اداری
۴) نظارت و اداره امور استخدامی دانشگاه طبق مقررات و آئین نامه های مربوطه (استخدام – ترفیع – بازنشستگی) 
۵) نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه دانشگاه و ارسال آن به سازمان‌های ذیربط جهت تصویب 
۶) وصول دریافت درآمدهای مردمی در چارچوب مقررات 
۷) نظارت بر خرید کلیه لوازم مصرفی دانشگاه 
۸) نظارت بر کلیه دریافت و پرداخت‌های دانشگاه 
۹) ایجاد هماهنگی بین واحدهای دانشگاه
۱۰) شرکت در شوراها و کمیسیون‌ها – جلسات مختلف و اظهار نظر در مورد مسائل اداری و مالی و ایجاد هماهنگی در سطوح مختلف اداری و مالی و حفظ مصالح دانشگاه 
۱۱) تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه در چارچوب قوانین و مقررات 
۱۲) برنامه ریزی و انجام آموزش قبل وضمن خدمت کارکنان 
۱۳) تهیه و تدارک کلیه مایجتاج دانشگاه 
۱۴) شرکت در جلسات شورای دانشگاه جهت اتخاذ تصمیمات لازم 
۱۵) نظارت بر کلیه امور خدماتی دانشگاه 
۱۶) نظارت برحسن اجرای برنامه‌های تعیین شده 
۱۷) پیشنهاد نصب و عزل مدیران واحدها و سرپرستان تابعه ریاست دانشگاه 
۱۸) تنظیم دستور جلسات شوراهای تخصصی اداری و مالی 
۱۹ ) نظارت برامور مربوط به رفاه کارکنان و مهد کودک 
۲۰) سیاست گذاری لازم جهت رفع تنگناهای مالی دانشگاه 
۲۱) نظارت بر مصرف اعتبارات طبق بودجه مصوب 
۲۲ ) انجام امور محوله ریاست دانشگاه