شرح وظایف

اجرای سیاست ها و خط مشی‌های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی.
نظارت بر حسن انجام فعالیتهای واحدهای تابعه.
تهیه و تنظیم آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید.
مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری.
مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان.
تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرحهای طبقه بندی مشاغل.
مطالعه و بررسی رسته های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذیربط با همکاری مدیریت طرح و برنامه دانشگاه.
ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه.
برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرحها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی.
پیش بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط.
همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمانها، اموال و تاسیسات.
انجام تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذیربط.
شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان.
نظارت در انجام کلیه امور خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف.
انجام امور مربوط به قراردادهای دانشگاه با هماهنگی مسئولین ذیربط.
تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت برحسن اجرای طرحهای مزبور.
برنامه ریزی و نظارت بر روشهای مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه.
نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی های لازم .
همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف ، نمودار و پستهای سازمانی دانشگاه با مدیریت طرح و برنامه دانشگاه.
نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام وقت، اضافه کاری و انتصاب کارکنان ( هیات علمی و غیر هیات‌علمی).
مشارکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم.
رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.
نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه.
نظارت بر امور پشتیبانی دانشگاه در امور مربوط به ترابری
نظارت بر امور پشتیبانی دانشگاه در امور مربوط به خدمات و تعمیرات
نظارت بر امور پشتیبانی دانشگاه در امور مربوط به کارپردازی
نظارت بر امور پشتیبانی دانشگاه در امور مربوط به دبیرخانه
نظارت بر امور پشتیبانی دانشگاه در امور مربوط به کارگزینی
نظارت بر امور پشتیبانی دانشگاه در امور مربوط به رفاه کارکنان و اعضاء هیات علمی
انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.