مدیریت امور مالی

 

آقای حمید رضا حیدری

شماره تماس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۱

شماره فاکس: ۰۸۱۴۳۲۱۳۲۱۵

پست الکترونیک:  hrh5428@yahoo.com