آیین نامه داخلی هیات امنای دانشگاه بوعلی

آیین نامه داخلی هیات ام...
۳۰ بهمن ۱۳۹۹

قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آمو...
۳۰ بهمن ۱۳۹۹

آیین نامه تشکیلات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

آیین نامه تشکیلات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
۳۰ بهمن ۱۳۹۹

آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه ها

۱۲ شهریور ۱۳۹۹

آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی

آیین نامه استخدامی اعضا...
۲۴ دی ۱۳۹۸

آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

آیین نامه استخدامی اعضای ه...
۲۴ دی ۱۳۹۸